Wat is Transitievergoeding?

Transitievergoeding: financiële vergoeding bij ontslag

transitievergoeding, vergoeding bij ontslag, hoogte transitievergoedingSinds de wetswijzigingen van 1 juli 2015 heeft u als werknemer bij ontslag recht op een zogenaamde Transitievergoeding. Een transitievergoeding is dus niets anders dan een een financiële vergoeding bij ontslag. De hoofdvoorwaarde om voor een transitievergoeding in aanmerking te komen is dat u minimaal 2 jaar in in dienst bent geweest bij de werkgever die u nu ontslaat Deze regeling geldt zowel voor tijdelijke als voor vaste werknemers. De transitievergoeding wordt volledig betaald door de werkgever die waarbij u ontslagen wordt. Ook als u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever heeft u recht op een transitievergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekent op basis van 2 onderdelen: uw bruto maandsalaris en het aantal dienstjaren dat u bij deze werkgever werkzaam bent geweest. De transitievergoeding kan echter maximaal € 75.000 bruto bedragen, of 1 bruto jaarsalaris, als het jaarsalaris hoger is dan € 75.000 bruto.

+ transitievergoeding rekentool in aanbouw.

Wanneer géén recht op een transitievergoeding

Er zijn ook gevallen van ontslag denkbaar waarbij de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding:

  • Als u korter dan 2 jaar in dienst bent geweest.
  • Als uw ontslag te veroorzaakt is door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf.
  • Als u op het moment van ontslag jonger bent dan 18 jaar bent en u gemiddeld niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.
  • Als u bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.
  • Als uw werkgever failliet is, uw werkgever uitstel van betaling heeft aangevraagd of als uw werkgever gebruik maakt van een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.
  • Als er in uw cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen welke minimaal gelijkwaardig is aan de wettelijke vergoedingsregeling.

Welke vergoeding bij verwijtbaarheid van de werkgever?

Ontslagvergoeding, transitievergoedingNaast de normale transitievergoeding bestaat ook de mogelijkheid tot een aanvullende ontslagvergoeding bovenop de transitievergoeding. Hier kan sprake van zijn als uw ontslag ernstig te verwijten valt aan uw werkgever. Deze aanvullende vergoeding moet dan wel via een kantonrechter worden afgedwongen. Bij dienstverbanden korter dan 2 jaar heeft u geen recht op een transitievergoeding maar kunt u wél
in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding als uw ontslag ernstig te verwijten is aan uw werkgever.

Overgangsregeling transitievergoeding en lopende afspraken

Collectieve afspraken met werknemersverenigingen

Indien er collectieve afspraken zijn gemaakt met werknemersverenigingen die nog vóór 1 juli 2015 zijn ingegaan dan gaan hebben deze collectieve afspraken tot uiterlijk 1 juli 2016 voorrang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sociaal plan of een CAO. Als de werknemer op basis van deze afspraken heeft op een ontslagvergoeding of voorziening dan heeft u tijdens deze overgangsperiode géén recht op een transitievergoeding.

Er zijn hierop echter drie uitzonderingen waarbij u wel recht heeft op transitievergoeding:

  • De vergoeding/voorziening is bedoeld als een aanvulling op de transitievergoeding
  • De afspraken in de cao betreffen alleen een compensatie voor vertraagde WW-opbouw en/of verkorting van de maximale WW-duur.
  • Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben vallen vaak buiten de rechten op een vergoeding of voorziening op basis van collectieve afspraken.

Overige collectieve afspraken of individuele afspraken

In sommige gevallen moet u zelf een keuze maken tussen aan de ene kant de wettelijke transitievergoeding en aan de andere kant de vergoedingen en voorzieningen waar u aanspraak op kunt maken op basis van afspraken die niet met werknemersverenigingen zijn gemaakt (zoals bijvoorbeeld met de ondernemingsraad) of individuele afspraken tussen u en uw werkgever.

Bij uw werkgever berust de plicht om u volledig te informeren over de hoogte van de transitievergoeding en op welke vergoedingen en/of voorzieningen u recht heeft op basis van eerder genoemde collectieve of individuele afspraken. U kunt dan op basis van deze feiten en berekeningen een weloverwogen keuze maken.

Als u kiest voor de transitievergoeding dient u binnen 4 weken nadat ontvangst van alle informatie schriftelijk afstand doen van uw rechten op andere vergoedingen en/of voorzieningen. Als u dit niet tijdig doet vervalt uw wettelijke recht op een transitievergoeding.

Als uw werkgever u niet juist en volledig informeert over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen en heeft u afstand gedaan van uw rechten hierop dan dient u schriftelijk binnen 4 weken uw beslissing te herroepen.

Als uw werkgever u niet informeert over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen en doet u géén afstand van u recht hierop dan heeft u als werknemer recht op zowel de wettelijke transitievergoeding als ook op de vergoedingen en/of voorzieningen zoals deze in andere afspraken met de werkgever zijn gemaakt.

Gevallen van samenloop van zowel transitievergoeding en collectieve en individuele afspraken

Als er tussen u en de werkgever zowel collectieve als individuele afspraken zijn gemaakt vervalt het recht op transitievergoeding vanwege de collectieve afspraak. Wel houdt u naast de collectieve afspraken recht op de uw individueel gemaakte afspraken aangaande overeengekomen vergoedingen. Klik hier voor meer informatie op de site van Rijksoverheid.

Home

Reacties zijn uitgeschakeld.