SV-loon. Wat moet ik opgeven aan UWV?

Uw SV-loon snel zelf berekenen betaalspecificatie SV-loon UWV, SV-loon berekenen, UWV SV loon, wat is mijn SV-loon?

Voor nieuwe WW-gevallen krijgt u van UWV het verzoek om maandelijks achteraf al uw verdiensten aan UWV door te te geven in het inkomstenformulier. Er wordt hier door UWV gevraagd naar uw SV-loon over deze periode. Maar wat is nou precies dat SV-loon 2017 en kunt u dit SV-loon zelf eenvoudig berekenen?

Wat is SV-loon?

Laten we om te beginnen eerst helder maken wat SV-loon is. SV-loon betekent letterlijk Sociale Verzekeringsloon. Het SV-loon wordt door het UWV gebruikt om de hoogte van uw dagloon te bepalen en hieruit de hoogte van uw eventuele uitkering te kunnen berekenen. Het SV-loon is het loon waarover de premies sociale verzekeringen worden berekend, het is dus de wettelijke basis waarop de uitkeringen worden gebaseerd. U en uw werkgever(s) hebben immers ook premies en belastingen afgedragen op basis van dit SV-loon. Het moge duidelijk zijn dat eventuele bijkomende inkomsten,  salaris of fooien waarover géén premies zijn afgedragen ook niet meetellen bij het bepalen van uw SV-loon.

Tip: bereken SV-loon met een goede online rekentoolV-loon

Maar voor u aan de slag gaan met berekeningen kan het interessant zijn te lezen wat u precies gaat berekenen! lees hiervoor onderstaande uitleg.

Helaas, op de meeste loonstrookjes is het niet simpel onder de naam SV-loon terug te vinden. Het SV-loon wordt soms ook ‘loon SV’ of ‘(bruto)loon SVW’ genoemd. Maar heel vaak staat het SV-loon helemaal niet vermeld, en zeker niet per per afzonderlijke periode (en voor de nieuwe WW-uitkering dient het SV-loon per maand te worden doorgegeven aan het UWV). Alle burgers die van UWV een nieuwe WW-uitkering ontvangen moeten dit SV-loon zelf berekenen.

Opgeven van uw inkomsten aan UWV

UWV zelf adviseert als uw SV-loon niet nadrukkelijk op uw loonstrook staat vermeld één van onderstaande bedragen te gebruiken:

 • loon voor loonheffing
 • belastbaar loon
 • loon voor premieheffing
 • heffingsloon
 • loon voor loonbelasting
 • loonheffingen TB
 • loon voor inhoudingen

Voor de berekening SV-loon zijn een paar bedragen van belang: De hoogte van de vakantietoeslag,  de eventuele ploegentoeslag en een eventuele 13e maand of eindejaarsuitkering. De pensioenpremie telt dan weer niet mee in de berekening van uw SV-loon. Kortom; vrij ingewikkeld verhaal dat SV-loon.

Daarnaast worden vaak ook de termen SV-loon en heffingsloon door elkaar gebruikt. Maar om uw nieuwe WW-uitkering te ontvangen is het toch van belang dit goed te begrijpen aangezien UWV van u maandelijks een opgave van uw SV-loon vereist om uw uitkering te kunnen berekenen en betalen. Kortom, voor uw SV-loon wordt rekening gehouden met:

 • Vakantiegeld
 • Eindejaarsuitkering of 13e maand
 • Ploegentoeslag
 • Pensioenpremie telt niet mee voor uw SV-loon

inkomstenopgave aan UWV

Vanaf 1 juli 2015 vult de WW-uitkering uw inkomen aan als u weer gaat werken voor een lager inkomen dan uw oude WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van eventuele inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,50% van het WW-maandloon.

Op dit moment wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor uitkeringen die zijn ingegaan voor 1 juli 2015 blijft dit ook zo. Voor WW-uitkeringen die ingaan na 1 juli 2015 dient u maandelijks uw inkomsten aan UWV door te geven. Let op: Het gaat hier om het het SV-loon doorgeven aan UWV. U kunt hier niet volstaan met netto- of brutoloon opgaven.

Uw inkomsten maandelijks doorgeven aan UWV

SV-loon UWV wat is SV-loon, inkomstenformulier UWV SV-loonAls u een WW-uitkering heeft, geeft u na afloop van elke maand uw inkomsten door. Dit doet u via MijnUWV met het formulier Inkomstenopgave. Ook als u geen inkomsten heeft, bent u verplicht dit door te geven met ditzelfde formulier.Belangrijk: Bij nihil-inkomsten toch het formulier invullen! UWV verrekent eventuele inkomsten en berekenen de hoogte van de uitkering, als u geen inkomstenformulier invult gaat UWV er niet vanzelf vanuit dat u geen inkomsten had. U bent verplicht nihil inkomsten toch in te vullen.

Nadat UWV het formulier van u heeft ontvangen maakt UWV binnen 3 tot 10 werkdagen uw WW-uitkering over. U krijgt géén betaling WW-uitkering als het formulier Inkomstenopgave niet ontvangen is door UWV.

Hierdoor kan de eerste betaling van uw uitkering daardoor langer op zich laten wachten. De uitkering kan immers pas worden betaald na afloop van de maand waarover u het Inkomstenopgave-formulier heeft opgestuurd. Klik hier voor meer informatie over voorschot op uw uitkering of kortlopende geldlening.

Een kort voorbeeld van SV-loon:

Stel het brutoloon van Lisa bedraagt 3.490 euro per maand. Op haar loonstrook staat een SV-loon vermeld van 3.540 euro. Om haar dagloon te berekenen moet Lisa uitgaan van het SV-loon van 3.540 euro + 8% vakantietoeslag = 3.823,20 euro bruto. Haar dagloon bedraagt dan 3.823,20 : 21,75 = 175,78 euro bruto.

In 2016 worden de premies Sociale Verzekeringen ingehouden op een maximaal vastgelegd inkomen  per jaar. Is uw bruto salaris hoger dan deze grens, dan wordt over het meerdere geen premies sociale verzekeringen ingehouden. Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkering als u werkloos of arbeidsongeschikt raakt en u verdiende meer dan dit maximum. U was niet verzekerd voor dit hogere inkomen dus zult een uitkering ontvangen om basis van een lager dagloon dan u zou verwachten.

Wat is de hoogte van mijn SV-loon? Zelf berekenen SV-loon.

Zoals gezegd is het SV-loon is niet altijd terug te vinden op uw salarisstrook. Staat deze niet vermeld dan is het ook het SV-loon berekenen zelf mogelijk. Voor de berekening van het SV-loon kan ook gebruik gemaakt worden van andere gegevens die standaard op uw salarisstrook worden vermeld: Namelijk het bruto maandsalaris, vakantietoeslag, ploegentoeslag en eventuele 13e maand of eindejaarsuitkering.

 • Bruto maandsalaris €              x 12 (maanden) = €
 • Vakantietoeslag €                     x 1 = €
 • Ploegentoeslag €                       x 1 = €
 • 13e maand of eindejaarsuitkering            x 1 = €
 • Totaal €

Rekenvoorbeeld SV-loon

Stel u verdient € 1.500,- per maand. U krijgt een eindejaarsuitkering van € 1.300,- en een vakantietoeslag van € 1.400,-. Dan ziet voor u de berekening er als volgt uit:

 • Bruto maandsalaris € 1.500,- x 12 (maanden) = € 18.000,-
 • Vakantietoeslag € 1.400,- x 1 = € 1.400,- +
 • Ploegentoeslag € 0,- x 1 = € 0,- +
 • 13e maand of eindejaarsuitkering € 1.300,- x 1 = € 1.300,- +
 • Totaal € 20.700,-

Uw SV-loon komt in dit geval uit op € 20.700,-.

Het SV-loon is vaak iets minder dan het bruto jaarloon.

Samenvatting: U wordt op 1 juli werkloos en u heeft op 25 juni uw laatste loon gekregen. U kunt dan vanaf 1 augustus uw inkomsten over de maand juli aan UWV doorgeven op het formulier Inkomstenopgave. Geeft uw inkomsten over juli uiterlijk 31 augustus aan UWV door. Geef op het inkomstenformulier aan UWV uw SV-loon op en de eerste betaling van uw WW-uitkering ontvangt u dan binnen 3 tot 10 dagen nadat UWV uw formulier heeft ontvangen. Als u uw SV-loon niet middels het inkomstenformulier bij UWV aanlevert kan UWV ook de hoogte van de WW-uitkering waar u recht op heeft niet kunnen bepalen. Kortom: Opgave SV-loon aan UWV is met ingang van 1 juli 2015 cruciaal voor nieuwe uitkeringen.

Bezwaar maken tegen ontslag

Als u ontslagen wordt is het van belang om hier bezwaar tegen te maken. U kunt dit zelf doen op hier juridische hulp van een expert bij vragen. Er zijn vele advocaten en advocatenkantoren die u hierbij kunnen bijstaan. Deze juridische bijstand kan per saldo meer opleveren dan het in eerste instantie kost. Daarnaast kunt u in sommige gevallen ook doen op gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid. Als u geen bezwaar maakt tegen uw ontslag (of dit voor u laat doen door een juridische medewerker of advocaat) kan het lijken alsof je zonder slag of stoot akkoord bent gegaan.

Dit kan erin resulteren dat u niet de vergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Bovendien kan het voor problemen zorgen bij het aanvragen van de uitkering bij UWV. Als u zelf ontslag neemt of verwijtbaar werkloos wordt heeft u immers geen recht op een werkloosheidsuitkering. Rechtshulp aanvragen in geval van ontslag kan voorkomen dat u dit overkomt. Een advocaat heeft hier meer ervaring mee en zijn juridisch beter bekent met het ontslagrecht dan u als werknemer.

Schriftelijk bezwaar maken tegen ontslag

Het bezwaar kan in eerst instantie bestaan uit het schrijven van een brief. Hierin laat uw advocaat, juridisch specialist of uzelf weten het niet eens te zijn met het ontslag. Ook geeft u in de brief aan per direct beschikbaar te zijn voor werk. Deze brief blijft positief en u laat zien graag weer aan de slag te willen. Het is het beste om deze per post brief aangetekend te versturen. In dat geval heeft u  bewijs dat de brief ontvangen is door de geadresseerde. Ook als u dit niet door een advocaat, juridisch ontslagexpert of een bureau voor rechtshulp laat verrichten adviseren wij u het bezwaarschrift aangetekend te versturen.

De volgende stap is afhankelijk van de vorm van ontslag waarvoor uw werkgever heeft gekozen. Bij ontslag op staande voet moet u sneller en op andere wijze reageren dan bij ontslag met wederzijds goedvinden. Weet u niet goed hoe te reageren dan adviseren we u toch hulp van een ontslagrecht advocaat of jurist in te roepen. Het ontslagrecht is in 2015 aangepast en het is daarom raadzaam u te laten adviseren door iemand die de juridische valkuilen kent. Als u zoekt op internet zult u zien dat vele advocaten of juridische medewerkers u vrijblijvend van juridisch advies kunnen voorzien.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De meest voorkomende vorm van ontslag is ontslag met wederzijds goedvinden. In geval van ontslag met wederzijds goedvinden geeft de werkgever aan de samenwerking met de medewerker te willen beëindigen en komt met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst. Nadat u een bezwaarbrief heeft verstuurt (of laten versturen uit uw naam door advocaat of andere juridische expert) heeft u nog de mogelijkheid om verder te onderhandelen over de inhoud van deze vaststellingsovereenkomst. Er is altijd ruimte om te onderhandelen over de transitievergoeding (de wettelijke opvolger van de ontslagovereenkomst) en over de opzegtermijn. U probeert als werknemer uiteraard zo goed mogelijk uit deze situatie te komen. Maar de onderhandelingen kunnen niet eenvoudig zijn. Ook in dat geval adviseren wij u de hulp van een jurist of advocaat in te roepen om de onderhandelingen voor u te voeren.

Juridische hulp door advocaat, jurist of juridisch expert?

De wijzigingen in de WWZ per 1 juli 2015 hebben ook grote juridische gevolgen voor het arbeidsrecht en ontslagrecht. Op 1 januari 2016 veranderde er nog meer, en met name te nadele van de werknemer. Een ontslagrecht advocaat, jurist, juridisch medewerker, of juridisch expert of bureau voor rechtshulp kan dan van grote waarde zijn.

Een jurist of advocaat zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft in geval van ontslag en weet daarnaast vaak de kosten voor juridische bijstand ook uit te onderhandelen. Zo kunt u juridische bijstand krijgen zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Zeker nu de wetswijzigingen in 2015 en 2016 de positie van de werknemer hebben verzwakt is juridische bijstand voor u als werknemer eigenlijk onmisbaar.

Home Overheid-uitkering                                              

zie ook: loon loonheffing, belastbaar loon, heffingsloon, loon premieheffing, loon loonbelasting, loon inhoudingen,loonheffingen

 

Tagged , , , , , , , .Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Reacties zijn uitgeschakeld.